Regulamin Sklepu

I. Definicje:

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, składająca Zamówienie lub zawierająca Umowę sprzedaży;
 2. Konsument – Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] KC;
 3. MULTIGLOB – Multiglob Sp. z o. o. z siedzibą w Szemudzie; adres: ul. Wejherowska 118, 84-217 Szemud; NIP: 588-240-92-24; rejestracja: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, numer KRS: 556574; KZ: PLN 50 000,00;
 4. KC – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, w jej najbardziej aktualnej wersji;
 5. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego;
 6. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.wszystkotanie.pl i jego podstronami, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia i zawierać Umowy sprzedaży;
 7. Towar – towary prezentowane w Sklepie Internetowym;
 8. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów, zawarta pomiędzy MULTIGLOB a Klientem, z wykorzystaniem Sklepu;
 9. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, w jej najbardziej aktualnej wersji;
 10. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w jej najbardziej aktualnej wersji;
 11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży.

II. Postanowienia ogólne 

 1. Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:
  1. sprawne teleinformatyczne urządzenie końcowe (np. komputer, laptop, smartfon)
  2. stabilny dostęp do sieci Internet;
  3. przeglądarka internetowa:
   • Chrome w wersji 30 i wyższych,
   • Firefox w wersji 34 i wyższych,
   • MS Internet Explorer w wersji 9 i wyższych,
   • Opera w wersji 12 oraz w wersjach 30 i wyższych,
   • Safari w wersji 4 i wyższych,
   • Microsoft Edge w wersji 12 i wyższych.
 2. MULTIGLOB zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu Internetowego do osób, które ukończyły 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
 3. Klienci mają dostęp do treści Regulaminu nieodpłatnie, w każdym czasie, za pośrednictwem Sklepu Internetowego, a także możliwość pozyskania, odtwarzania i utrwalania go na twardym dysku lub w pamięci swojego urządzenia końcowego.
 4. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. 

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 1. Warunkiem korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z Regulaminem i jego akceptacja.
 2. MULTIGLOB umożliwia zawieranie Umów sprzedaży oraz świadczy inne usługi przewidziane w Regulaminie.
 3. MULTIGLOB może, według swojego wyboru:
  1. pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego;
  2. ograniczyć dostęp Klienta do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego ze skutkiem natychmiastowym;
  3. odmówić realizacji Zamówienia,
 4. W przypadku naruszenia prawa, złamania Regulaminu lub nadużycia Sklepu, na przykład poprzez:
  1. podanie przez Klienta fałszywych lub niepoprawnych danych, w tym co do statusu konsumenta;
  2. dostarczenie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym;
  3. naruszenie przez Klienta praw lub słusznych interesów MULTIGLOB.
 5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej wyraźnej zgody MULTIGLOB.
 6. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
  2. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowanie,
  3. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
  4. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla MULTIGLOB,
  5. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
  6. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

 1. MULTIGLOB umożliwia składanie Zamówień w następujący sposób:
  1. na stronie Sklepu (on-line), korzystając z procedury składania Zamówienia,
  2. telefonicznie, poprzez kontakt z infolinią Sklepu pod numerem telefonu: +48 58 676 09 99,
  3. pocztą elektroniczną, przesyłając Zamówienie na adres e-mail: sklep@wszystkotanie.pl.
 2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego należy wejść na stronę internetową www.wszystkotanie.pl, dokonać wyboru Towaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne w Sklepie. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
 3. MULTIGLOB przesyła potwierdzenie przyjęcia lub odmowę przyjęcia oferty Klienta złożonej drogą elektroniczną lub telefonicznie albo odmowę przyjęcia takiej oferty, na wskazany przez Klienta adres e-mail. Po otrzymaniu potwierdzenia realizacji i wysyłki Zamówienia dochodzi do zawarcia między Klientem a MULTIGLOB Umowy sprzedaży zamówionych przez Klienta Towarów. W każdym razie MULTIGLOB zapewni, aby Klient potwierdził, że wie, że Zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty.
 4. W trakcie składania Zamówienia on-line – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” – Klient ma możliwość modyfikacji lub poprawy wprowadzonych danych oraz wybranych Towarów. W tym celu Klient powinien postępować zgodnie z wyświetlanymi przez Sklep komunikatami.
 5. Po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie Zamówienia złożonego on-line. Podsumowanie Zamówienia będzie zawierać:
  1. opis zamówionego Towaru,
  2. wskazanie jednostkowej oraz łącznej ceny zamówionych Towarów, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów,
  3. wskazanie wybranej przez Klienta metody płatności,
  4. potwierdzenie wybranego przez Klienta sposobu dostawy Towaru,
  5. wskazanie czasu dostawy Towaru.
 6. W celu złożenia Zamówienia on-line konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
 7. Złożenie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
 8. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną potwierdzenie zakupu, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 9. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
 10. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
 11. Sklep przyjmuje Zamówienia składane on-line przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia. Zamówienia składane telefonicznie oraz pocztą elektroniczną przyjmowane są w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 17.00. Zamówienia złożone w soboty, dni wolne od pracy i święta będą realizowane w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym Zamówienie zostało złożone.
 12. Klient może złożyć Zamówienie bez konieczności trwałego rejestrowania swoich danych w bazie Sklepu (tzw. zakupy bez rejestracji).

V. Dostawa 

 1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i następuje pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską. Koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.
 3. Termin realizacji dostawy wynosi od 2 do 4 dni roboczych, licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia.
 4. Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.multiglob.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail lub poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz faktury VAT.

VI. Ceny i metody płatności

 1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.
 2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:
  1. przelewem na numer konta bankowego WBK 55 1090 2590 0000 0001 3051 3574;
  2. płatnością w systemie online: rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem firmy Dotpay.pl;
  3. przy odbiorze (za pobraniem): zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze Zamówienia; w określonych przypadkach MULTIGLOB zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji telefonicznej tego typu Zamówień;
  4. mRaty mBank  proces odbywa się całkowicie online, nawet w kilkanaście minut; usługa dostępna dla większości kategorii produktowych dostępnych w Sklepie Internetowym.

VII. Prawo odstąpienia

 1. Konsument ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania przyczyny, na zasadach opisanych poniżej.
 2. Termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument lub wskazana przez niego osoba inna niż przewoźnik weszła w posiadanie Towaru. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży, wystarczy, że Konsument wyśle oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży, Konsument musi poinformować MULTIGLOB o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy sprzedaży w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. listownie na adres MULTIGLOB lub pocztą elektroniczną na adresreklamacje@multiglob.pl). Skorzystanie z wzoru formularza odstąpienia od Umowy sprzedaży jest rekomendowane, lecz nie obowiązkowe.
 4. Alternatywnie, Konsument może wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od Umowy sprzedaży lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej www.wszystkotanie.pl. Jeżeli Konsument skorzysta z tej możliwości, MUTLIGLOB prześle Konsument niezwłocznie potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu za pośrednictwem poczty elektronicznej.

  Szczegółowe informacje dotyczące zwrotu Towaru znajdują się TUTAJ.

VIII. Skutki odstąpienia

 1. MULTIGLOB zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez MULTIGLOB), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży.
 2. MULTIGLOB dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument i MULTIGLOB umówili się inaczej; w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 3. MULTIGLOB zastrzega sobie prawo wstrzymania się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 4. Towar należy odesłać na adres: Multiglob Sp. z o. o., ul Wejherowska 118, 84-217 Szemud, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował MULTIGLOB o odstąpieniu od Umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle Towar przed jego upływem.
 5. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towary będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

IX. Reklamacje dotyczące Towarów

 1. MULTIGLOB jako sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w KC wyłącznie wobec Konsumenta.
 2. MULTIGLOB zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Konsumenta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
 3. W przypadku nieuznania reklamacji, Towar zostanie odesłany wraz z opinią co do niezasadności reklamacji.
 4. W razie stwierdzenia przez Klienta uszkodzenia Towaru podczas transportu, zaleca się, aby Klient sporządził w obecności kuriera protokół szkody.
 5. MULTIGLOB nie jest producentem Towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

  Szczegółowe informacje dotyczące reklamacji TUTAJ.

X. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. MULTIGLOB podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 2. Klient powinien niezwłocznie powiadomić MULTIGLOB o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego.
 3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: Multiglob Sp. z o.o. ul. Wejherowska 118 84-217 Szemud, mailowo pod adresem e-mail: reklamacje@multiglob.pl
 4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
 5. MULTIGLOB zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

XI. Postanowienia końcowe

 1. Dane osobowe Klientów podawane podczas rejestracji w Sklepie są przetwarzane przez MULTIGLOB w celu realizacji Zamówień, wykonania Umowy sprzedaży, dostarczenia przez MULTIGLOB usług w ramach Sklepu, a także w celach uzasadnionych realizacją prawnego interesu przez MULTIGLOB lub przez osobę trzecią, w tym marketingu bezpośredniego. Kwestia używania plików cookies i przetwarzania danych osobowych jest przedmiotem regulacji Polityki Prywatności, dostępnej TUTAJ.
 2. Brak akceptacji postanowień Regulaminu uniemożliwia zakup Towarów oferowanych przez MULTIGLOB. Sklep umożliwi Klientowi zapoznanie się z Regulaminem przy składanym Zamówieniu. Klienci posiadający konto w Sklepie zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian, przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.
 3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy MULTIGLOB a Klientem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę MULTIGLOB albo – w przypadku Konsumenta – według zasad ogólnych właściwości miejscowej. Konsumentowi przysługuje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń na zasadach dostępu, jak wskazane tu: http://www.polubowne.uokik.gov.pl/.
 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 5. MULTIGLOB zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w każdym czasie. Zmiany Regulaminu mają zastosowanie do Zamówień złożonych po dokonaniu danej zmiany Regulaminu, z zastrzeżeniem postanowień pkt. XI.2.

Opublikowano 22.03.2018

PLIKI DO POBRANIA:
Regulamin sklepu wszystkotanie.pl (opublikowany 05.01.2016) Pobierz plik

Zaufane Opinie IdoSell
4.25 / 5.00 4 opinie
Zaufane Opinie IdoSell
2020-06-26
Super :)
2020-07-06
Bardzo zadowolona
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel